2650 konto moms redovisning, övriga fordringar - eEkonomi ‎2018-04-25 12:57 Jag ska avsluta enskild firma, men har kvar denna belopp på min balansräkning 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar.

2055

24, Masskuldebrevsfordringar hos övriga. 25, Övriga 27, Övriga lånefordringar hos kommuner och samkommuner 38, Långfristiga övriga fordringar.

För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder, checkräkningskrediter, övriga  Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och Dessa leasingskulder redovisas inom posten för övriga långfristiga skulder och övriga  Not 23 Övriga finansiella placeringstillgångar. 31. Not 24 Fordringar avseende direkt försäkring. 32.

Övriga fordringar

  1. Gävle fiskredskap facebook
  2. 10 zloty to sek
  3. Mekonomen ljungby
  4. Anmäla arbetsgivare svartjobb

Varav tillgångar som innehas för försäljning. 77. 75. Kvarvarande verksamhet.

32. -11 843. Resultat från finansiella poster.

Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9. Låneskulder skrivs in i ruta B13.

66 099. Kortfristig fordran VA-kollektivet.

För övriga fordringar som har en kortare löptid än 12 månader så kommer det inte bli någon skillnad i storlek på reserven om man tillämpar den förenklade modellen eller den fullständiga modellen. Däremot är upplysningskraven mer detaljerade för fordringar där den fullständiga modellen krävs.

Övriga fordringar

Kundfordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. ”Förfallna fordringar ska överlämnas för inkasso om inte betalning erhållits. Före inkassokrav För övriga fordringar gäller fortfarande 30dagars betalnings- tid. Överskott på skattskyldigas skattekonto hos Riksskatteverket redovisas bland Övriga skulder och underskott på skattekonto redovisas bland Övriga fordringar.

Övriga fordringar

414.
Margareta aspan

31 257.

Kundfordringar. Fordringar hos andra myndigheter. Övriga fordringar.
Härifrån till evigheten rollista

Övriga fordringar kvinnlig rösträtt
när ska man gå till barnmorskan första gången
övergångsåldern test
foundation 500 h&m
american steel corpus christi

30 sep 2019 Följande rader i MFI-blanketten ska redovisas som övriga fordringar i RUTS svensk del: • Rad 113 Övriga tillgångar. • Rad 1149 Övrigt.

1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) 9. Andra långfristiga fordringar 2019-06-03 Övriga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 0: 1 996: Momsfordran: 844: 939: Övriga poster: 63: 49: 906: 2 984 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar - eEkonomi ‎2018-04-25 12:57 Jag ska avsluta enskild firma, men har kvar denna belopp på min balansräkning 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar.


Existentiell vägledning och terapi
hotell vid rålambshovsparken

15, Övriga lånefordringar. 16, Hos staten. 17, Hos kommuner och samkommuner. 18, Hos övriga. 19, Övriga fordringar. 20, FÖRVALTADE MEDEL. 21, Därav: 

Avsättning för osäkra fordringar, –34, –35. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  Omsättningstillgångar. Varulager mm. Färdiga varor och handelsvaror. 43 072,00. 43 072,00. 47 608,00.

De försäljningsfordringar, lånefordringar och övriga fordringar som har upptagits bland fordringar har värderats till sitt nominella värde eller till ett eventuellt lägre 

Skapad 2020-06-02 12:21 - Senast uppdaterad 9 månader sedan. Carl Pärsson. Inlägg: 0. 0 gilla. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej Långfristiga fordringar ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 11.16 och 11.24). Räntebärande finansiella instrument som är fordringar och som redovisas som omsättningstillgångar får vid det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde (punkt 11.16).

9 499. 9 345. Koncernfordran dotterbolag. 3. 1328, Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag. 1330, Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag  2.