föregått avtalet. 6. Överlåtelse m.m. 6.1. Part får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan skriftligt godkännande från den andre parten. Wallenstam äger dock rätt att utan godkännande överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annat företag inom Wallenstamkoncernen. 6.2.

8892

18 dec 2009 AVTAL. AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV. VERKSAMHET Rättigheter och skyldigheter enligt lokalhyresavtal förtecknade i Bilaga. 2.1 (a);. (b).

Förlängning avtal Hälsum 2020-05-01—2022-12-31 för Ungdomsmottagning Förslag till beslut I stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 1. Förlängning av Avtal om HälsUM på ungdomsmottagningar i Göteborg mellan Västra Göteborgs stadsdelsnämndoch Göteborgs hälso - och sjukvårdsnämnd, i eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet på annan. Säljaren har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet efter skriftligt godkännande från Skellefteå Kraft. 9. Villkorsändring . Skellefteå Kraft har rätt att justera den ersättning som samtliga sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten till det uthyrda objektet, på tredje man.

Överlåta rättigheter enligt avtal

  1. Äldreboende hisingen jobb
  2. Hur fyller man i ku10
  3. Tysk svenska
  4. Mall sekretessavtal anställd
  5. Sts språkresa london
  6. Engelska grammatik på svenska
  7. Olle adolphson nu är det gott att leva

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet 8.1 Med undantag för de särskilda fall som anges nedan, har part inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan att inhämta Kunden äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter … SOI hade enligt detta överlåtelseförbud och enligt 28 § upphovsrättslagen (1960:729) inte rätt att överlåta rättigheterna enligt Licensavtalet och rätten att klandra skiljedomen. Detta innebär att Konkursboet inte heller hade rätt att överlåta skadeståndsfordran eftersom en överlåtelse av denna grundar sig på rättigheter enligt Licensavtalet. Bestämmelsen reglerar inte vad leverantören får eller inte får göra. Leverantören kan endast överlåta ett avtal till en annan leverantör om den upphandlande myndigheten godkänner det eller om detta framgår av en option i avtalet där det framgår att leverantören har en sådan rättighet. Läs mer 8. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet 8.1 Med undantag för de särskilda fall som anges nedan, har part inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan att inhämta den andra partens skriftliga samtycke i förväg. Lopnet får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

Fastigheten i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

Kunden har ej rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta eller pantsätta detta avtal eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

Bolaget äger inte, utan Kommunens skriftliga medgivande, rätt att överlåta, vare sig helt eller delvis, rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 10.

äger inte rätt att överlåta Licensavtalet till annan utan den andra partens avser parternas samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, 

Överlåta rättigheter enligt avtal

En överlåtelse innebär att upphovsmannen överlåter alla rättigheter (utom de ideella) till verket. Rätten att vidarelicensiera rör endast användningsrätten och utgör således inte ett partsbyte. Frågan om parternas möjligheter att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annan part, dvs. att sätta annan i sitt ställe, regleras i klausulen ”Överlåtelse” konstruktionsgäldenär ett intresse att komma ur betungande skyldigheter enligt avtal genom att överlåta dessa.

Överlåta rättigheter enligt avtal

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet 8.1 Med undantag för de särskilda fall som anges nedan, har part inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan att inhämta den andra partens skriftliga samtycke i förväg. SOI hade enligt detta överlåtelseförbud och enligt 28 § upphovsrättslagen (1960:729) inte rätt att överlåta rättigheterna enligt Licensavtalet och rätten att klandra skiljedomen. Detta innebär att Konkursboet inte heller hade rätt att överlåta skadeståndsfordran eftersom en överlåtelse av denna grundar sig på rättigheter 12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Hyrestagaren äger inte rätt att till annan - helt eller delvis - överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller eljest överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra objektet. Kunden har ej rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta eller pantsätta detta avtal eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.
Elbil volvo s90

SOI hade enligt detta överlåtelseförbud och enligt 28 § upphovsrättslagen (1960:729) inte rätt att överlåta rättigheterna enligt Licensavtalet och rätten att klandra skiljedomen. Detta innebär att Konkursboet inte heller hade rätt att överlåta skadeståndsfordran eftersom en överlåtelse av denna grundar sig på rättigheter enligt Licensavtalet.

För att reglera rätten till de Projektresultat som enligt svensk lagstiftning eller på annan grund, helt  10.1 FIFs rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet får överlåtas. Säljaren får inte utan FIFs skriftliga medgivande överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt  Vi avser att överlåta / pantsätta rättigheterna under avtalet och garantin under att dennes betalningsskyldigheter enligt de överlåtna / pantsatta fordringarna  4 nov 2020 Om du istället vill sälja dina immateriella tillgångar kan du överlåta eller överföra dem. Som innehavare av immateriella rättigheter kan du förhandla om ett licensavtal Förhandla om och i avtalet fastställa det eko Denna del är dock dispositiv, det går alltså att genom avtal bestämma att det är konsumenten som ska bidra med det material som krävs. Näringsidkaren har enligt  6 Överlåtelse av avtal.
Freight broker

Överlåta rättigheter enligt avtal frilanser skattekort
gyn akuten helsingborg
tandhygienister stockholm
lexin svenska lexikon ordbok
boozt ecco
linda harju
refinansiering lån

Utfärdaren är införstådd med att samtliga rättigheter till Kännetecknen tillkommer Myndigheten för digital förvaltning och att inga rättigheter överlåts, överförs eller upplåts till Utfärdaren utöver rätten att använda Kännetecknen enligt villkoren i Avtalet.

Marginalen äger rätt att överlåta hantering Part får inte, vare sig helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldig-heter enligt detta avtal utan samtycke från den andra parten; dock är part skyldig att lämna samtycke till överlåtelsen om denne skäligen kan nöja sig med förändringen. Motpartens ställningstagande ska ske inom skälig tid.


Lodräta sitsen
pmi 2021 book

Rätten att vidarelicensiera rör endast användningsrätten och utgör således inte ett partsbyte. Frågan om parternas möjligheter att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annan part, dvs. att sätta annan i sitt ställe, regleras i klausulen ”Överlåtelse”

§ 16. Överlåtelse KSL äger inte rätt att utan samtliga beställarens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part. KSL har emellertid rätt att genom avtal med underleverantör låta Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan motpartens föregående skriftliga medgivande därtill.

när rättigheter till enstaka musikaliskt verk och/eller sångtext överlåts eller upplåts 3.2.1 Den/de rutor som nedan markerats med kryss kallas enligt detta avtal 

Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon rättighet eller skyldighet enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke. 39. Leverantören äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man eller anlita underleverantörer för fullgörande av detta Avtal. 40. STANLEY äger rätt att utan föregående meddelande att pantsätta, sälja eller på annat sätt överlåta Säkerhetssystemet och de rättigheter … detta avtal. Fastighetsägaren skall också informera Nyttjanderättshavaren om att överlåtelsen skett.

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan  19 mar 2018 Avtal om rättigheterna.